نشر سایلاو از همکاری با مترجمین متخصص و آشنا به متون علمی استقبال می کند. پیش از پر کردن فرم، لطفا این نکات را بخوانید. 1. با توجه به حوزه تخصصی نشر سایلاو، امکان پذیرش اثر وجود ندارد و انتخاب آثار برای ترجمه توسط نشر سایلاو صورت می پذیرد. با این حال، کتاب ها در اختیار مترجمین مسلط به موضوع قرار می گیرند. 2. با توجه به گزیده کاری نشر سایلاو و عدم امکان انتشار عناوین متعدد، ممکن است در لحظه پر کردن فرم، کادر ترجمه در یک یا چند حوزه تکمیل باشد. در این صورت، فرم شما بایگانی شده و در نوبت بررسی قرار خواهد گرفت. 3. نشر سایلاو محرمانگی اطلاعات شما را تضمین می کند و اطلاعات فردی شما در اختیار هیچ شخص و یا ارگان ثالثی قرار نخواهد گرفت. 4. لطفا در پر کردن فرم دقت کنید چرا که این فرم، معیار اولیه تایید است.

مرحله 1 از 3

مشخصات فردی(ضروری)