علوم شناختی جزو حوزه های اصلی فعالیت نشر سایلاو محسوب می شود و سایلاو بسیاری از کتاب های مرتبط با مطالعات میان رشته ای خود را در موضوع علوم شناختی برای عموم منتشر می کند. علوم شناختی در ساده ترین تعریف خود به پژوهش های علمی در خصوص ذهن و مغز گفته می شود.
انتشارات سایلاو، کتاب های خود در حوزه علوم شناختی را در موضوعاتی هم چون عصب شناسی، انسان شناسی و فلسفه ذهن منتشر می کند.

فروشگاه اینترنتی کتاب سایلاو