این دسته از کتاب‌ های سایلاو به یکپارچگی حوزه های علم مدرن و فلسفه می پردازد و به همین خاطر مطالعه آن ها برای مخاطبین هر طیف و هر رشته ای بسیار جذاب خواهد بود. در اینجا خبری از آموزش های کسل کننده نظریه های علمی و متون ثقیل کتب مرجع نیست. در این حوزه قرار نیست به مکاتب فلسفی و عین گفته های فلاسفه بسنده کنیم. 

در سایلاو، با وسواس بسیار کتاب هایی را برمی گزینیم که به پیامدهای نظریه های علمی و رویکردهای فلسفی نسبت به آن می پردازند. به این ترتیب، شما بیگ بنگ را نه به عنوان کشفی محصور در فیزیک بلکه به عنوان دریچه ای برای نگریستن به خالق کیهان خواهید یافت. کوانتوم را نه فقط شاخه ای از فیزیک نظری، بلکه به عنوان انقلابی در جهان بینی خود خواهید یافت. 

با مطالعه این دسته از کتاب های سایلاو، با نگاه به تلسکوپ هابل، نه فقط انبساط جهان بلکه فلسفه هستی را خواهید دید. به مغز به مثابه هویت خود خواهید نگریست و زیست شناسی را با مفاهیمی چون آفرینش، طراحی و تکامل به مراتب زیباتر و جذاب تر خواهید یافت. 

مهم نیست چه رشته ای خوانده اید، تلاش ما در سایلاو این است که دانشجویان فیزیک، با ولع کتاب های سایلاو را در موضوع زیست شناسی بخوانند و دانشجویان هنر از پیامدهای فلسفی اکتشافات علمی دنیا بهره مند شوند. بنابراین، از هر طیف و هر رشته ای که هستید کتاب های حوزه علم مدرن و فلسفه، ارمغان سایلاو به شما خواهد بود.

فروشگاه اینترنتی کتاب سایلاو