به زودی منتشر می شود

حالا دیگر به خوبی می دانیم جهان چگونه بر اثر بیگ بنگ آغاز شده است، اما همچنان به پرسش اصلی که چگونه پایان خواهد یافت آنچنان که باید و شاید پرداخته نشده است. پائول دیویس در کتاب سه دقیقه آخر، داستان آینده جهان را به تصویر می کشد آن هم به بهترین شکلی که می توان آن را پیش بینی کرد. 

منتشر شد

در کتاب نژاد برتر، با فجایع به بارآمده از باور به برتری های نژادی آشنا خواهید شد. این کتاب به این پرسش دیرپا که آیا به لحاظ بیولوژیکی تفاوتی بین نژادهای مختلف وجود دارد یا نه؟ پاسخ می دهد. بدیهی است که اگر هیچ تفاوت ژنتیکی معنی داری بین نژادهای مختلف وجود نداشته باشد باور به برتری نژادی عقیده ای کاملا غیرمنطقی خواهد بود.