کتاب های حوزه علم مدرن و روانشناسی سایلاو، به داده های علمی در خصوص کارکرد مغز و بیولوژی انسان می پردازد که می تواند به طرح نتایجی شگرف در زندگی شما بیانجامد. در سایلاو با مطالعه کتاب های فراوان، کتاب هایی را برمی گزینیم که حقایق علمی را با نگاه روانشناسی درهم آمیخته اند. به این ترتیب ادعاهایی که در این حوزه با آن ها مواجه می شوید، صرفا برگرفته از نظریه های روانشناسی نیستند، بلکه با داده های علمی پشتیبانی می شوند و رنگ حقیقت به خود می گیرند.
با مطالعه کتاب های حوزه علم مدرن و روانشناسی سایلاو، درمی یابید چه واکنش هایی هنگام تصمیم گیری در مغز به وقوع می پیوندد و بر پایه آن با علم بیشتری به تصمیم گیری خواهید پرداخت. با ویژگی انعطاف پذیری مغز آشنا خواهید شد و مغز را به حدی تغییرپذیر خواهید یافت که در سنین بالا هم بتوان مهارت ها و زبان های جدید را به خوبی آموخت. به این ترتیب قادر به ایجاد تغییرات موثرتری در زندگی خود خواهید بود. خواهید دید که بخشی از شخصیت شما بر پایه بیولوژی شما شکل گرفته است و نادیده گرفتن این بخش از هویتتان در روابط کار اشتباهی خواهد بود. نه تنها به چرایی عاشق شدن پی خواهید برد بلکه دلیل این که چرا عاشق شخص خاصی می شوید را هم درک خواهید کرد. هوش اجتماعی را نه فقط با دستورالعمل ها بلکه با نگاهی به ساختار مغز خواهید آموخت. 
در نهایت با مطالعه کتاب های حوزه علم مدرن و روانشناسی سایلاو، خواهید توانست یافته های علمی را در زندگی روزمره خود جاری سازید.

فروشگاه اینترنتی کتاب سایلاو