سایلاو، نخستین ناشر مطالعات میان‌رشته‌ای در کشور

در مطالعات میان‌رشته‌ای دانش دو یا چند رشته‌ی علمی برای شناخت و حل مسائل مهم و چندوجهی با هم تلفیق می‌شوند. در بسیاری از موارد، شناخت یک پدیده‌ی مهم و یا معضل اجتماعی از ظرفیت یک رشته‌ی بخصوص علمی خارج است واینجاست که مطالعات میان‌رشته‌ای با عبور از مرزهای سنتی دانش، امکان درک این پدیده‌ها را فراهم می‌سازد. برای مثال، هر نوع اسنتتاج هستی‌شناسی از نظریه تکامل، رویکردهای فلسفی به تفاسیر مختلف نظریه‌‌ی کوانتوم، بسیاری از مباحثات مرتبط با مسئله اخلاق، مسئله وجود خدا، داروینیسم اجتماعی و… نیازمند رویکردهای میان‌رشته‌ای هستند.

در سال اول فعالیت سایلاو، مطالعات میان‌رشته‌ای ما بیشتر تلفیق علم و فلسفه را دربرمی‌گرفت و بیشتر به پیامدهای نظریه‌های علمی و رویکردهای فلسفی و آن دسته‌ از نظریه‌های روانشناسی می‌پرداخت که با داده‌های علمی پشتیبانی می‌شوند. اما از سال دوم و با قد کشیدن سایلاو، کتاب‌های سایلاو سیطره‌ی وسیعی از حوزه‌های گوناگون از فیزیک گرفته، تا عصب‌شناسی، فلسفه‌ی ذهن، تاریخ، نظریه‌ی تکامل، علوم اجتماعی، علوم شناختی و مکاتب فکری گوناگون را پوشش می‌دهد. می‌دانیم راه دشواری در پیش داریم اما اگر الان این کتاب را دست دارید به معنای هموار شدن بخشی از این مسیر طولانی است.

مهم نیست چه رشته‌ای خوانده‌اید، تلاش سایلاو بر این است که دانشجویان فیزیک، با ولع کتاب‌های سایلاو را در موضوع زیست‌شناسی بخوانند و دانشجویان هنر از پیامدهای فلسفی اکتشافات علمی بهره‌مند شود. بنابراین از هر طیف و هر رشته‌ای که هستید کتاب‌های میان‌رشته‌ای سایلاو، مشعل روشنایی کوچکی دردستان شما در تاریکی به سوی‌ حقیقت خواهند بود. 

فروشگاه اینترنتی کتاب سایلاو

تخفیف THE BRAINTRUST CHYRCHLAND
تخفیف تصویر جلد کتاب اذهان مستبد
تخفیف طرح جلد کتاب بیگ بنگ فلسفه و خدا
تخفیف توهمات الیور ساکس
تخفیف کوانتوم فلسفه و خدا
تخفیف مغزی که خود را تغییر می دهد
تخفیف کتاب ناشناخته دیوید ایگلمن سایلاو